Filter Kombinovaný Sigma OF-02 CBRN A2B2E2K2SXP3 DR závit 40x1/7

 
 

sigma_logo

KOMBINOVANÝ FILTER SIGMA OF-02 CBRN A2B2E2K2SXP3 D R

TYP FILTRA

 • Hnedé organické plyny a pary s bodom varu ' 65 ̊C /cyklohexán/
 • B Sivé anorganické plyny /kyanovodík, sírovodík, chlór/
 • E Žltá Oxid siričitý, chlorovodík, kyslé plyny
 • K Zelený amoniak a organické amíny
 • SX Purple Phosgene (COCl2), vstupná koncentrácia 1000 ppm, prietok 70 l/min
 • P3 biele toxické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, baktérie a vírusy max. prienik 0,05 %
 • D Podľa normy EN 143 test na znečistenie dolomitovým prachom
 • R Časť filtra pevných častíc kombinovaného filtra je určená na opakované použitie.

Klasifikácia a parametre kombinovaného filtra OF-02 CBRN sú stanovené podľa noriem EN 143, EN 14387+A1, EN 12941/A2 a EN 12942/A2. P

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Filter spĺňa požiadavky noriem:

 • EN 143:2001, zmena A1:2006 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre pevných častíc.
 • EN 14387:2004, + A1:2008 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre.
 • EN 12941:1999, zmena A1:2004, zmena A2:2009 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenia s pomocnou ventiláciou pripojené k prilbe alebo kukle.
 • EN 12942:1999, zmena A1:2003, zmena A2:2009 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojené k maske, polomaska.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kombinovaný filter typu A2B2E2K2SXP3 D R podľa ČSN EN 14387+A1 v kombinácii s vhodnou maskou slúži na ochranu dýchacích orgánov používateľa proti rozpúšťadlám, plynom a organickým parám s bodom varu vyšším ako 65 oC, proti anorganickým plynom a parám, proti oxidu siričitému, chlorovodíku a iným kyslým plynom, proti amoniaku a organickým amínom, proti fosgénu. Filtračná časť P3 R odstraňuje z prechádzajúceho vzduchu škodlivé pevné a kvapalné častice, biologické pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívne aerosóly, prach, baktérie a vírusy.

Filter nechráni pred oxidom uhoľnatým (CO), oxidom dusnatým (NO), oxidom dusným (N2O) a oxidom uhličitým (CO2) !

Filter sa nesmie používať vo výbušnom prostredí.

CBRN filter OF-02 má závitové pripojenie so závitom Rd 40x1/7" podľa EN 148-1. Obal filtra je vyrobený z plastu a zaručuje dlhodobú trvanlivosť a skladovateľnosť.

Filter bol testovaný a schválený Výskumným ústavom bezpečnosti práce, v.v.i. Oznámený subjekt 1024, Jeruzalemská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Filtr Sigma CBRN OF-02

ZÁSADY POUŽÍVANIA FILTRA

 • 1. Filter skladujte v suchej vetranej miestnosti, v neporušenom pôvodnom obale a použite ho v stanovenom čase, pozri bod 10.
 • 2. Koncentrácia kyslíka v okolitej atmosfére musí byť najmenej 17 % obj.
 • 3. Dbajte na výber vhodného typu filtra a jeho závitu. Po otvorení ochranného krytu je potrebné skontrolovať: - neporušenosť spodnej a hornej zátky filtra, či označenie závitu zodpovedá závitu na maske, ku ktorej sa má pripojiť"
 • 4. Pred použitím filtra pre filtračnú pomôcku s pomocnou ventiláciou pripevnenú k prilbe, kukle, polomaske alebo maske odstráňte oba uzávery - zátky na filtri. Naskrutkujte filter na filtračno-ventilačnú jednotku.
 • 5. Pred použitím filtra s maskou odstráňte oba uzávery - zátky na filtri. Naskrutkujte filter do masky. Skontrolujte tesnosť závitového spojenia tak, že rukou upcháte vstupný otvor filtra. Pri vdychovaní sa maska nesmie nasávať.
 • 6. Používateľ by mal poznať typ znečisťujúcej látky a jej koncentráciu. Dĺžka používania sa nedá vopred určiť vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Patria sem najmä typ a koncentrácia znečisťujúcich látok, vlhkosť, teplota, prietok a pľúcna ventilácia používateľa (intenzita práce). Príznakom potreby výmeny filtra je zvýšenie odporu pri dýchaní. Filter by sa mal okamžite vymeniť, ak používateľ čuchom zistí zmenu kvality vzduchu.
 • 7. Bezzápachový plynový filter sa musí vymeniť po každom použití.
 • 8. Filter sa môže používať v teplotnom rozsahu od - 30 ̊C do + 70 ̊C. Tento teplotný rozsah sa používa pri kondicionovaní, to znamená, že filter vydrží tieto teploty a stále funguje.
 • 9. Pre opätovné použitie proti časticiam opätovne utesnite vstup a výstup filtra zátkami, aby ste zabránili znečisteniu alebo znečisteniu okolia. Potom filter dôkladne vyčistite, vložte ho do pôvodného obalu a uložte na bezpečné miesto.
 • 10. Filter nevyžaduje žiadnu údržbu. Filter musí byť chránený pred mechanickým poškodením
 • 11. Označenie na štítku filtra uvádza pomocou symbolov - piktogramov rozsah skladovacích podmienok, t. j. relatívnu vlhkosť 0-95 % RH, teploty od -10 ̊C do + 50 ̊C a koniec záručnej doby (rok a mesiac, kedy končí záruka na filter garantovaná výrobcom). Príklad : 2019 - 12
 • 12. Filtre sa musia skladovať za predpísaných podmienok, nesmú sa skladovať s látkami, ktoré by mohli poškodiť ich obal a následne telo filtra.
 • 13. Filter ani jeho obsah sa nesmie používať na iné účely.

ZÁRUKA

Výrobca zaručuje plnú funkčnosť filtra v neporušenom obale a pri skladovacích podmienkach. Na stránke
nesprávne skladovanie môže znížiť retenčné vlastnosti filtra alebo spôsobiť jeho nezvratné poškodenie.

OBLASTI POUŽITIA

Armádne jednotky, polícia, špeciálne záchranné tímy, hasiči, väčšina priemyselných aplikácií, chemický, petrochemický, potravinársky, elektronický, filmový a farmaceutický priemysel, zlievarne, lakovne, nemocnice, laboratóriá a poľnohospodárstvo.

NAKLADANIE S ODPADOM - NEPOUŽÍVANÝ FILTER

Pokyny na nakladanie s odpadom počas životného cyklu ochranného filtra OF-02 CBRN.

Nepoužitý ochranný filter, ktorého životnosť sa skončila, sa musí zlikvidovať v súlade s "usmerneniami" pre nakladanie s odpadom stanovenými v právnych predpisoch a nariadeniach príslušnej krajiny. Filter sa musí odovzdať autorizovanej spoločnosti na zber a likvidáciu odpadu. Používateľ musí spoločnosti oznámiť zloženie filtra a obsah aktívneho uhlia s ťažkými kovmi.

NAKLADANIE S ODPADOM - POUŽITÝ FILTER

Pokyny na nakladanie s odpadom počas životného cyklu ochranného filtra OF-02 CBRN.

POZOR! NEBEZPEČNÝ ODPAD!!! Použitý ochranný filter sa musí zlikvidovať v súlade so "smernicami" pre nakladanie s nebezpečným a toxickým odpadom, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch a nariadeniach príslušnej krajiny. Použitý ochranný filter sa nedá nijako regenerovať. Filter sa musí odovzdať na likvidáciu oprávnenej spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a likvidáciou nebezpečného a toxického odpadu. Používateľ je povinný poskytnúť oprávnenej spoločnosti na likvidáciu ochranného filtra najmä tieto základné informácie:

 • - upozorniť na zloženie filtra a na obsah aktívneho uhlia s ťažkými kovmi
 • - špecifikovať kontamináciu filtra rádioaktívnymi a toxickými plynmi, parami, aerosólmi, ako aj biologickými, rádioaktívnymi kvapalnými časticami, aerosólmi, prachom, vírusmi, baktériami nachádzajúcimi sa v kontaminovanom prostredí
 • - uviesť koncentráciu a čas, počas ktorého bol filter nasadený v kontaminovanom prostredí

Dostupnosť Skladem - Prodejna
Môžeme doručiť do
21.05.2024
Bežná cena €32,46
Cena €26,82 bez DPH
€32,45 / ks    
Kód tovaru SIGMAOF02CBRN
Značka Sigma
Kategória Špeciálne filtre
 

sigma_logo

KOMBINOVANÝ FILTER SIGMA OF-02 CBRN A2B2E2K2SXP3 D R

TYP FILTRA

 • Hnedé organické plyny a pary s bodom varu ' 65 ̊C /cyklohexán/
 • B Sivé anorganické plyny /kyanovodík, sírovodík, chlór/
 • E Žltá Oxid siričitý, chlorovodík, kyslé plyny
 • K Zelený amoniak a organické amíny
 • SX Purple Phosgene (COCl2), vstupná koncentrácia 1000 ppm, prietok 70 l/min
 • P3 biele toxické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, baktérie a vírusy max. prienik 0,05 %
 • D Podľa normy EN 143 test na znečistenie dolomitovým prachom
 • R Časť filtra pevných častíc kombinovaného filtra je určená na opakované použitie.

Klasifikácia a parametre kombinovaného filtra OF-02 CBRN sú stanovené podľa noriem EN 143, EN 14387+A1, EN 12941/A2 a EN 12942/A2. P

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Filter spĺňa požiadavky noriem:

 • EN 143:2001, zmena A1:2006 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre pevných častíc.
 • EN 14387:2004, + A1:2008 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre.
 • EN 12941:1999, zmena A1:2004, zmena A2:2009 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenia s pomocnou ventiláciou pripojené k prilbe alebo kukle.
 • EN 12942:1999, zmena A1:2003, zmena A2:2009 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojené k maske, polomaska.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kombinovaný filter typu A2B2E2K2SXP3 D R podľa ČSN EN 14387+A1 v kombinácii s vhodnou maskou slúži na ochranu dýchacích orgánov používateľa proti rozpúšťadlám, plynom a organickým parám s bodom varu vyšším ako 65 oC, proti anorganickým plynom a parám, proti oxidu siričitému, chlorovodíku a iným kyslým plynom, proti amoniaku a organickým amínom, proti fosgénu. Filtračná časť P3 R odstraňuje z prechádzajúceho vzduchu škodlivé pevné a kvapalné častice, biologické pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívne aerosóly, prach, baktérie a vírusy.

Filter nechráni pred oxidom uhoľnatým (CO), oxidom dusnatým (NO), oxidom dusným (N2O) a oxidom uhličitým (CO2) !

Filter sa nesmie používať vo výbušnom prostredí.

CBRN filter OF-02 má závitové pripojenie so závitom Rd 40x1/7" podľa EN 148-1. Obal filtra je vyrobený z plastu a zaručuje dlhodobú trvanlivosť a skladovateľnosť.

Filter bol testovaný a schválený Výskumným ústavom bezpečnosti práce, v.v.i. Oznámený subjekt 1024, Jeruzalemská 1283/9, 110 00 Praha 1.

Filtr Sigma CBRN OF-02

ZÁSADY POUŽÍVANIA FILTRA

 • 1. Filter skladujte v suchej vetranej miestnosti, v neporušenom pôvodnom obale a použite ho v stanovenom čase, pozri bod 10.
 • 2. Koncentrácia kyslíka v okolitej atmosfére musí byť najmenej 17 % obj.
 • 3. Dbajte na výber vhodného typu filtra a jeho závitu. Po otvorení ochranného krytu je potrebné skontrolovať: - neporušenosť spodnej a hornej zátky filtra, či označenie závitu zodpovedá závitu na maske, ku ktorej sa má pripojiť"
 • 4. Pred použitím filtra pre filtračnú pomôcku s pomocnou ventiláciou pripevnenú k prilbe, kukle, polomaske alebo maske odstráňte oba uzávery - zátky na filtri. Naskrutkujte filter na filtračno-ventilačnú jednotku.
 • 5. Pred použitím filtra s maskou odstráňte oba uzávery - zátky na filtri. Naskrutkujte filter do masky. Skontrolujte tesnosť závitového spojenia tak, že rukou upcháte vstupný otvor filtra. Pri vdychovaní sa maska nesmie nasávať.
 • 6. Používateľ by mal poznať typ znečisťujúcej látky a jej koncentráciu. Dĺžka používania sa nedá vopred určiť vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Patria sem najmä typ a koncentrácia znečisťujúcich látok, vlhkosť, teplota, prietok a pľúcna ventilácia používateľa (intenzita práce). Príznakom potreby výmeny filtra je zvýšenie odporu pri dýchaní. Filter by sa mal okamžite vymeniť, ak používateľ čuchom zistí zmenu kvality vzduchu.
 • 7. Bezzápachový plynový filter sa musí vymeniť po každom použití.
 • 8. Filter sa môže používať v teplotnom rozsahu od - 30 ̊C do + 70 ̊C. Tento teplotný rozsah sa používa pri kondicionovaní, to znamená, že filter vydrží tieto teploty a stále funguje.
 • 9. Pre opätovné použitie proti časticiam opätovne utesnite vstup a výstup filtra zátkami, aby ste zabránili znečisteniu alebo znečisteniu okolia. Potom filter dôkladne vyčistite, vložte ho do pôvodného obalu a uložte na bezpečné miesto.
 • 10. Filter nevyžaduje žiadnu údržbu. Filter musí byť chránený pred mechanickým poškodením
 • 11. Označenie na štítku filtra uvádza pomocou symbolov - piktogramov rozsah skladovacích podmienok, t. j. relatívnu vlhkosť 0-95 % RH, teploty od -10 ̊C do + 50 ̊C a koniec záručnej doby (rok a mesiac, kedy končí záruka na filter garantovaná výrobcom). Príklad : 2019 - 12
 • 12. Filtre sa musia skladovať za predpísaných podmienok, nesmú sa skladovať s látkami, ktoré by mohli poškodiť ich obal a následne telo filtra.
 • 13. Filter ani jeho obsah sa nesmie používať na iné účely.

ZÁRUKA

Výrobca zaručuje plnú funkčnosť filtra v neporušenom obale a pri skladovacích podmienkach. Na stránke
nesprávne skladovanie môže znížiť retenčné vlastnosti filtra alebo spôsobiť jeho nezvratné poškodenie.

OBLASTI POUŽITIA

Armádne jednotky, polícia, špeciálne záchranné tímy, hasiči, väčšina priemyselných aplikácií, chemický, petrochemický, potravinársky, elektronický, filmový a farmaceutický priemysel, zlievarne, lakovne, nemocnice, laboratóriá a poľnohospodárstvo.

NAKLADANIE S ODPADOM - NEPOUŽÍVANÝ FILTER

Pokyny na nakladanie s odpadom počas životného cyklu ochranného filtra OF-02 CBRN.

Nepoužitý ochranný filter, ktorého životnosť sa skončila, sa musí zlikvidovať v súlade s "usmerneniami" pre nakladanie s odpadom stanovenými v právnych predpisoch a nariadeniach príslušnej krajiny. Filter sa musí odovzdať autorizovanej spoločnosti na zber a likvidáciu odpadu. Používateľ musí spoločnosti oznámiť zloženie filtra a obsah aktívneho uhlia s ťažkými kovmi.

NAKLADANIE S ODPADOM - POUŽITÝ FILTER

Pokyny na nakladanie s odpadom počas životného cyklu ochranného filtra OF-02 CBRN.

POZOR! NEBEZPEČNÝ ODPAD!!! Použitý ochranný filter sa musí zlikvidovať v súlade so "smernicami" pre nakladanie s nebezpečným a toxickým odpadom, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch a nariadeniach príslušnej krajiny. Použitý ochranný filter sa nedá nijako regenerovať. Filter sa musí odovzdať na likvidáciu oprávnenej spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a likvidáciou nebezpečného a toxického odpadu. Používateľ je povinný poskytnúť oprávnenej spoločnosti na likvidáciu ochranného filtra najmä tieto základné informácie:

 • - upozorniť na zloženie filtra a na obsah aktívneho uhlia s ťažkými kovmi
 • - špecifikovať kontamináciu filtra rádioaktívnymi a toxickými plynmi, parami, aerosólmi, ako aj biologickými, rádioaktívnymi kvapalnými časticami, aerosólmi, prachom, vírusmi, baktériami nachádzajúcimi sa v kontaminovanom prostredí
 • - uviesť koncentráciu a čas, počas ktorého bol filter nasadený v kontaminovanom prostredí

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: